ارتباط این محصول با کلیه سیستمهای عملیاتی فقط از طریق فراخوانی یک وب ‌سرویس بوده و لذا محدودیتی در برقراری ارتباط با سیستمهای داخلی یا خارجی را ندارد.