نام (الزامی)

نام خانوادگی(الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تلفن

سابقه همکاری با گروه توسن
داشتمنداشتم

رشته تحصیلی

میزان تحصیلات

شغل مورد درخواست

رزومه

مستندساز فنی نرم افزار

داده کاوان هوشمند توسن فقط یک شرکت نیست، یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! اگر مهارت‌ها و توانایی‌های شما برای این …

کارشناس مالی

داده کاوان هوشمند توسن فقط یک شرکت نیست، یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! اگر مهارت‌ها و توانایی‌های شما برای این …

برنامه‌نویس ++C/C

داده کاوان هوشمند توسن فقط یک شرکت نیست، یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! اگر مهارت‌ها و توانایی‌های شما برای این …

کارشناس هوش تجاری (تیم توسعه و نگه‌داری محصول)

داده کاوان هوشمند توسن فقط یک شرکت نیست، یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! اگر مهارت‌ها و توانایی‌های شما برای این …

کارشناس هوش تجاری/ تحلیلگر داده

داده کاوان هوشمند توسن فقط یک شرکت نیست، یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! اگر مهارت‌ها و توانایی‌های شما برای این …

کارشناس مهندسی فروش

داده کاوان هوشمند توسن فقط یک شرکت نیست، یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! اگر مهارت‌ها و توانایی‌های شما برای این …

کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها

داده کاوان هوشمند توسن فقط یک شرکت نیست، یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! اگر مهارت‌ها و توانایی‌های شما برای این …

کارشناس توسعه و نگه‌داری انبار داده

داده کاوان هوشمند توسن فقط یک شرکت نیست، یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! اگر مهارت‌ها و توانایی‌های شما برای این …