نام (الزامی)

نام خانوادگی(الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تلفن

سابقه همکاری با گروه توسن
داشتمنداشتم

رشته تحصیلی

میزان تحصیلات

شغل مورد درخواست

رزومه