سامانه مقایسه بازدهی شعب

در صنعت بانکداری به عنوان صنعتی متکی بر اطلاعات، بازیگرانی می‌توانند نسبت به سایرین عملکرد برتری داشته باشند که از این اطلاعات به عنوان یک دارایی استراتژیک استفاده کرده و سازمان خود را بر مبنای آن پیش ببرند. شعب بانک به عنوان یک بانک کوچک محلی نقش کلیدی در دسترسی بانک به مشتریان و ارائه خدمات به آنان دارند. با این وجود به دلیل انبوهی اطلاعات، دسترسی شعب به اطلاعات خود و کل بانک محدود و دشوار است. مدیران شعب باید بتوانند به صورت مستقیم عملکرد شعبه و کاربران آن را ارزیابی کرده و بر اساس این اطلاعات، راهبردهای مربوط به حوزه فعالیت شعبه خود را طراحی و اصلاح کنند. از سوی دیگر ستاد بانک نیز نیازمند دیدگاه دقیقی از عملکرد شعب با تمرکز بر داده‌های تولید شده در شعبه است. در این سامانه با تمرکز بر داده‌های تولید شده در سامانه عملیاتی بانک، سعی بر آن است تا دیدی یکپارچه و کلان از هر یک از شعب بانک ارائه شده و امکان مقایسه بین شعب فراهم شود.

این محصول، دیدهای متعددی از اطلاعات بانک در سطح شعب را برای مدیران ارشد و مدیران شعب فراهم می‌کند و با کمک دستیابی به داده‌های سامانه عملیاتی، اطلاعات شعبه را یکپارچه‌ نموده و در قالب شاخص‌ها و نمودار به شکل هماهنگ و سازگار با نیازهای کسب و کار نمایش می دهد و بدین ترتیب فرآیند تصمیم‌گیری را تسهیل می‌نماید.

اهداف کلی سامانه مقایسه بازدهی شعب

  • توانمندسازی مدیران ستادی، مدیران سطح سرپرستی و مدیران شعب در برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و پایش شاخص‌های عملکردی شعب و سرپرستی‌ها در بستر زمان
  • تحلیل داده‌ها و تبدیل آنها به اطلاعات و تحلیل‌های قابل استناد با تمرکز بر موجودیت شعبه
  • نمایش اطلاعات صحیح و جامع بانک به تفکیک شعب در هر لحظه و هر مکان در بستر وب
  • نمایش اطلاعات هر یک از شعب و سرپرستی‌ها در قالب نمودارهای تحلیلی
  • مقایسه شعب با یکدیگر و با گروه‌های همسان از منظر شاخص‌های مختلف