انبارداده

انبار‏داده‌ها با نگهداری کلیه داده‎های سازمان اطلاعات کلیدی و عملیاتی سازمان را یکپارچه‌ می‎سازند. انبار‏داده‌ها، اطلاعات را به شکل هماهنگ و سازگار، قابل اتکاء، به هنگام و آماده برای استفاده، نگهداری می‌نمایند و بدین ترتیب فرآیند تصمیم‌گیری را تسهیل می‌نمایند.

داده‌ها در انبار‏داده معمولاً به گونه‌ای تغییر ساختار یافته است که برای گزارش‌گیری، داده‌کاوی و سایر کاربردهای تحلیلی در راستای تصمیم‌گیری، آماده باشند.

به طور کلی انبار داده (Data Warehouse) را می توان با واژه‌های زیر تعریف نمود:
Subject-Oriented : مرتبط با موضوع
Time-Variant : متغیر با زمان
History : تاریخچه
Integrated : منسجم
Non-Volatile : غیر فر‌ار