سامانه مدیریت ذینفع واحد و اشخاص مرتبط (اطلس)

سرمایه‌ مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین و ثبات فعالیت‌های خود می‌بایست همواره نسبت مناسبی را میان دارایی‌ها و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار نمایند، به گونه‌ای که بتوانند با برقراری تعادلی پایدار در مسیر حرکت رو به جلوی خود، تحقق اهداف متعالی خود را هموارتر سازند.

در همین راستا مراجع نظارت بانکی با نظارت بر عملکرد بانک‌ها برآنند که تسهیلات و تعهدات قابل اعطا به مشتریان بانک‌ها، حد و سقف معینی داشته باشد و همچنین مجموعه تسهیلات و تعهداتی که از حد مشخصی بیشتر هستند و در ادبیات بانکی موسوم به “آیین‌نامه‌ی تسهیلات و تعهدات کلان” و “آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط” هستند، بخش محدودی از منابع بانک‌ها را به خود تخصیص دهد. اساسی‌ترین امر در تحقق این آیین نامه شناسایی گروه‌های مرتبط از مشتریان یک بانک است که در ادبیات بانکی تحت  عنوان “گروه‌های ذینفعی” و “اشخاص مرتبط” شناخته شده‌اند، این مهم به سهولت توسط «سامانه اطلس» قابل شناسایی می باشد.

سامانه اطلس علاوه بر تولید گزارشات مبتنی بر وضعیت جاری بانک در ارتباط با ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط، اشخاص مرتبط و گروه های ذینفع را به سهولت مدیریت می‌نماید.

اهداف کلی سامانه اطلس
  • پیشبرد اهداف سلامت نظام بانکی کشور
  • امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه
  • تنـوع بخشـی بیشـتر به سبـد اعتباری بانـک‌ها
  • به حداقل رساندن زیان های ناشی از تمرکز منابع بانک ها حول یک شخص یا گروهی از اشخاص با یکدیگر مرتبط
  • پیشـگیری از تبدیـل موسسـه اعـتباری به منبـع مالی ترجیحـی برای اشخاص مرتبط
  • ایجاد سقف برای تسـهیلات و تعهـدات قابل اعطا به هر ذیـنفع واحد
  • تخصیص بخش محدودی از منابع بانک ها به تسهیلات و تعهدات کلان