سامانه شناسایی تراکنش‌های شرطبندی و قمار

معرفی محصول

بررسی رفتار دارندگان کارت و حساب بانکی نشان می‌دهد که معمولاً افرادی که شرطبندی می‌کنند رفتارهای روتین و عادی‌ انجام می‌دهند و سامانه‌ها نیز به‌تدریج آن رفتار عادی را یاد می‌گیرد و اگر فرد رفتاری غیر آن رفتار همیشگی را انجام دهد به‌ عنوان رفتار غیرعادی از سوی سامانه شناسایی می‌شود و به آن از نظر ریسک امتیاز می‌دهد؛ اما شاید قمار تبدیل به رفتار عادی افراد شود یا تراکنش‌هایی که از سوی یک قمارباز صورت می‌گیرد با توجه به مبالغ اندک آن، از سوی سامانه به‌عنوان رفتار مشکوک شناسایی نشود. از همین رو شناسایی و بررسی رفتار حساب‌های مقصد نیز دارای اهمیت بالایی است.

ازاین‌رو در این محصول هدف خود را شناسایی کارت‌های مقصد مشکوک قرار داده‌ایم. به این منظور با بررسی‌ حساب‌های مقصد مشخص می‌کنیم که آن حساب یا درگاه برای سایت قمار مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر.

یکی از مشکلات در تشخیص تقلب، تنوع و تغییر مداوم شیوه‌های تقلب است و موفقیت در پیشگیری یا تشخیص یک نوع تقلب باعث به وجود آمدن روشی دیگر می‌شود. جهت مقابله با این مسئله و کارآمد بودن سامانه با گذشت زمان، این سامانه به‌گونه‌ای طراحی ‌شده که مرحله یادگیری هرماه با داده‌های سه ماه گذشته انجام می‌شود. به ‌این ‌ترتیب در صورت تغییر در رفتار کارت‌های مقصد قمار و شرط‌بندی، سامانه متوجه این تغییر رفتار شده و با دیدگاه جدید به شناسایی کارت‌های مشکوک می‌پردازد.

مزایای محصول

  • شناسایی تراکنش‌های مشکوک به قمار و شرط‌بندی
  • شناسایی کارت‌های مقصد مشکوک به قمار و شرط‌بندی