سامانه کشف تقلب

امروزه گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات به صورت قابل توجهی ریسک موسسات مالی را افزایش داده است. لذا بکارگیری راهکارهای کشف تقلب به منظور شناسایی نفوذ و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات و جلوگیری از اقدامات متقلبانه در سیستم‌های بانکداری و در نتیجه کاهش ضررهای ناشی از این مقوله، اجتناب ناپذیر است.

این سامانه به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی صنعت بانکداری، با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، امکان بررسی داده‌های حجیم را برای شناسایی افراد متقلب و مشکوک در اختیار موسسات مالی قرار می‌دهد.

در این میان سه چالش مطرح در توسعه یک سیستم کشف تقلب به شرح زیر وجود دارند:

1محدودیت فراوان پیشروی راهکارهای نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات
2عدم توانایی قوانین و مقررات موجود، در محدود کردن راه‌های سوء استفاده‌ای که با قوانین و مقررات موجود مغایرت مستقیم ندارند
3محدودیت‌های فراوان در تصویب و ابلاغ مقررات و قوانین برای جلوگیری از سوء استفاده‌های مالی؛ زیرا با وجود آن که موارد تقلب و سو استفاده نسبت بسیار کمی از تراکنش‌های بانکی را شامل می‌شوند، همه تراکنش‌های بانکی را تحت تاثیر قرار می دهد که این موضوع در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های بانک و کاهش سود آن می‌شود. این سامانه به عنوان یک ابزار نوین، بازرسان، حسابرسان و مدیران بانکی را در جهت فائق آمدن بر این چالش‌ها در بانک همراهی می‌نماید.

اهداف سامانه کشف تقلب

شناخت عملیاتی که از قوانین و آئین نامه‌های بانکی تخطی کرده‌اند و یا به صورت غیرقانونی انجام شده‌اند.
پایش برخی از عملیاتی در سیستم که می‌تواند بستر مناسبی برای تقلب باشد.
کشف مجموعه فعالیت‌هایی که هر یک به تنهایی هیچ قانونی را نقض نکرده و با کنترل‌های داخلی بانک تداخلی ندارد ولی در نهایت منجر به سوء استفاده مالی شده است.