داده کاوی

امروزه با گسترش سیستم‌های پایگاهی و حجم بالای داده‌های ذخیره شده در این سیستم‌ها در سازمان، به ابزاری نیاز است تا بتوان این داده‌ها را پردازش کرد؛ یعنی روش‌هایی که با کمترین دخالت کاربر و به صورت خودکار الگوها و رابطه‌های منطقی را بیان نمایند.

یکی از روش‌های بسیار مهمی که با آن می توان الگوهای مفیدی را در میان داده‌ها تشخیص داد، داده کاوی است، این روش اطلاعاتی را در اختیار سازمانها قرار می‌دهد تا براساس آنها تصمیمات مهم و حیاتی اتخاذ نمایند.

این شرکت با استفاده از ابزار داده کاوی از طریق تحلیل داده ها و جمع‌بندی آنها در قالب اطلاعات مفید، سازمانها را در اتخاذ تصمیمات دقیق و به موقع به منظور افزایش درآمد و کاهش هزینه ها یاری می‌نماید .