سامانه هوش تجاری

سامانه هوش تجاری بانکی شرکت داده کاوان به کاربران بانکی این امکان را می دهد که دسترسی سریع و مناسبی به اطلاعات بانک داشته باشند. این سامانه که بر مبنای سامانه انبارداده بانکی ایجاد شده است، کارشناسان و مدیران را مطابق با کسب و کار بانکی از سامانه متمرکز و یا اطلاعات مورد نیاز سایر سامانه های موجود استخراج کرده و به شکلی به کاربر نمایش می دهدکه تصمیم سازی را در سطوح مختلف بانک تسهیل نماید.

بخش ها وامکانات سامانه هوش تجاری بانکی

برخی از مزایا و امکانات اصلی مدیریتی و فنی داشبورد هوشمند مالی نگین به طور خلاصه عبارتند از:

بخش مالی

ترازنامه بانک
گزارش سپرده قانونی
گزارش صورت سود و زیان (برای کل بانک و به تفکیک شعب)
گزارش بهای تمام شده پول

بخش تسهیلات

گزارش تسهیلات اعطایی
روند تسهیلات اعطایی
گزارش وضعیت وصول اقساط به تفکیک شعب و سرپرستی

بخش سپرده

گزارش سپرده ها به تفکیک وضعیت، نوع و شعبه
گزارش نرخ موثر سپرده ها
مقایسه روند برداشت و واریز به انواع سپرده
بررسی نسبت مانده سپرده به تعداد سپرده های بلند مدت هر شعبه
بررسی نسبت مانده سپرده به تعداد مشتریان در هر شعبه

بخش کارت

متوسط مبلغ هر تراکنش در دستگاه ATM
روند انتقال وجه از طریق ATM در دوره های زمانی مختلف
گزارش تعداد و مبلغ فعالیت انجام شده توسط کارت به تفکیک نوع عملیات
گزارش تعداد و مبلغ فعالیت انجام شده توسط کارت به تفکیک ترمینال
گزارش روند متوسط پرداخت وجه توسط دستگاه خودپرداز
مقایسه متوسط مبلغ تراکنش ها روی ترمینال های مختلف
10مشتری برتر از نظر مبلغ تراکنش انجام شده روی کارت

بخش مدرن

گزارش آماری سرویس به تفکیک زمان پاسخ دهی و وضعیت سرویس
گزارش سرویس‌های موفق و ناموفق
گزارش آماری مبلغ تراکنشها به تفکیک کانال و سرویس و زمان
گزارش بیشترین مبلغ تراکنشها به تفکیک کانال وسرویس و زمان
گزارش کاربرانی که بیشترین استفاده ازسرویسهای بانکداری مدرن
علاوه بر این کاربران می توانند از طریق اتصال به کیوبهای OLAP به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.