سامانه حسابداری مشتری

سامانه حسابداری مشتریان با محاسبه دقیق میزان درآمد و هزینه هر مشتری، گزارشات جامع و تحلیلی در اختیار بانک قرار می‌دهد. بانک در این سامانه شناخت بهتری نسبت به رفتار، درآمدها و هزینه‌های  مشتریان خود کسب می‌کند.

این سامانه با استفاده از فرمول‌ها و الگوریتم‌های مدون می‌تواند درآمد، هزینه، دارایی و بدهی را به ازای هر مشتری محاسبه نموده و در نهایت، سود و زیان هر مشتری در سامانه محاسبه می‌شود. تدقیق محاسبات این سامانه از طریق کنترل با تراز بانک از مهمترین ویژگی‌های کنترلی و صحت سنجی این محصول می‌باشد، به طوری که می‌توان عملکرد مشتری را بر اساس سرفصل، شعبه و ارز با تراز بانک مقایسه نمود.

برخی از ویژگی‌های سامانه
 • امکان دسته‌بندی و ارزش‌گذاری مشتریان بر مبنای سودآوری، درآمدزایی و هزینه سازی
 • ارائه گزارشات درآمد، هزینه، دارایی، بدهی به ازای هر مشتری
 • تفکیک تراز بانک به ازای هر مشتری
 • امکان دسته‌بندی مشتریان به تفکیک سرفصل‌های حسابداری
 • محاسبه میزان عملکرد مشتری در حوزه‌های مختلف بانکی ( مدرن، الکترونیکی و … )
 • شناخت دسته‌های مشتری و کمک به تحلیل بازار با استفاده از اطلاعات مناسب
 • ارائه گزارش‌های مالی و صورت‌های حسابداری به‌ ازای هر مشتری
 • امکان تحلیل کامل مشتری بر اساس شاخص‌های مالی
 • ارزش‌گذاری شعب بر اساس عملکرد آن‌ها در درآمدزایی
 • ازیابی عملکرد شعب در حوزه‌های مختلف بانکی
 • شناسایی منشا هزینه‌های بانک به ازای مشتریان
 • شناساسی مشتریان هدف و بهبود فعالیت‌های بازاریابی بانک
 • کنترل صحت اسناد حسابداری و تراز بانک با هزینه‌های بانک