در سال ۶۱  هجری قمری امام حسین (ع) و یارانش در کربلا توسط لشکر عمرسعد محاصره و کشته شدند. دلیل شکل‌گیری این نبرد از یک سو بیعت نکردن حسین (ع) با یزید بن معاویه و از سوی دیگر غیرشرعی و غیرقانونی دانستن حکومت و زمامداری یزید، توسط امام بود.