روز  ۳۱ اردیبهشت ماه از سال ۱۳۹۶ به پیشنهاد و پیگیری واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان دکتر مسیح دانشور، در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی اهدای عضو ثبت شده است.

به مناسبت این روز و تقدیر از خانواده های اهدا کننده، جشن شفا از سوی این واحد در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار گردید.