شرکت کنندگان نهمین کافه فین تک توسن می توانند فایل ارائه سامانه های تیام و راویار را با تکمیل فرم زیر دریافت نمایند.